Regulamin Terapia Wodna Aleksandra Harpak

 1. Wypełnienie i podpisanie Umowy o świadczeniu usługi obejmującej zajęcia pływania prozdrowotnego i rehabilitacji organizowane przez Terapię Wodną Aleksandry Harpak stanowi umowę pomiędzy Aleksandrą Harpak, właścicielką firmy Terapia Wodna Aleksandra Harpak, a uczestnikiem ( prawnym opiekunem uczestnika) kursu.
 2. Opłata za kurs należy uiścić w wysokości i terminie podanym na stronie www.terapiawodna.pl. Warunkiem wstępu na basen i skorzystania z zajęć pływackich jest uiszczenie stosowanej opłaty (wykupienie karnetu/biletu) za semestr, upoważniającego do wejścia na basen i korzystania ze świadczeń (zajęć pływania prozdrowotnego ) oferowanych przez Terapię Wodną Aleksandra Harpak. Karnet/bilet należy okazać w kasie pływalni. Umowa i opłata za kurs obowiązuje przez 1semestr. Rabaty rozpatrywane są indywidualnie.
 3. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty, należności za kurs nauki pływania jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestnictwa z winy uczestnika( prawnego opiekuna).
 4. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Organizatora (i wstępu na basen) jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania przez Uczestnika zajęć niniejszego Regulaminu.
 5. Niewykorzystanie świadczeń objętych programem kursu nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności za usługę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia. Za nieobecności w danym semestrze pieniądze nie są zwracane. Rezygnacja z udziału w zajęciach(wejść na basen) nie zwalnia z obowiązku opłacenia całego semestru.Rezygnacja z udziału w kursie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez uczestnika( prawnego opiekuna) z miesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Podczas zajęć uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek instruktora, ratownika Wodnego i przestrzegania regulaminu pływalni.
 7. W ramach wstępu na basen uczestnik otrzymuje: wstęp na basen na określony czas oraz opiekę / nadzór Instruktora prowadzącego zajęcia pływackie.
 8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach nauki, doskonalenia pływania bądź rehabilitacji jak i posiadanie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW. Organizator nie zapewnia indywidualnego ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.
 9. Zajęcia kursów pływania prozdrowotnego  są prowadzone w cyklach semestralnych. Jeden semestr obejmuje deklarowaną liczbę wejść na basen (zajęć pływania prozdrowotnego). Harmonogram zajęć (wejść na basen) i opłat dostępny jest na stronie internetowej www.terapiawodna.pl
 10. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z miejsca zbiórki w holu między szatniami/ strefa rekreacyjną/widownią blisko basenu.
 11. Do szatni Uczestnik wchodzi 15 minut przed wejściem na basen (zajęcia kursu ). Klucz do szafki należy zdać w kasie pływalni nie później niż 15 min po zakończeniu zajęć pływania prozdrowotnego. Po przekroczeniu 60 min. w strefie płatnej basenu, zostanie naliczana opłata zgodnie z cennikiem PływalnOdrabianie zajęć jest możliwe jedynie kiedy uczestnik (opiekun uczestnika) zgłosi nieobecność (sms pod numer 511 373 029) na zajęciach najdalej do godziny 10.00 dnia, w których zajęcia się odbywają. Lekcje, na których nieobecność nie została zgłoszona przepadają. W semestrze jest możliwość odrobienia dwóch takich nieobecności.
 12. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych, Terapia Wodna Aleksandra Harpak zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Uczestników i odrobienia zajęć pływackich w innym terminie.
 13. Podczas zajęć dopuszcza się możliwość ich dokumentacji w postaci filmów i/lub zdjęć. Materiał filmowy i fotograficzny może być użyty w celu promocji i reklamy Terapii Wodnej Aleksandra Harpak po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na wykorzystanie wizerunku na piśmie.
 14. Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

 

 

 

Regulamin Pływalni Uniwersyteckiej

http://www.uwm.edu.pl/basen/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58